ATSLIB/contrib/libfloats/lamatrix

This package is a thin layer for helping use various BLAS and BLAS-like functions on matrices.
 • LAgmat
 • LAgmat_vtype
 • lemma_LAgmat_param
 • LAgmat_mord
 • LAgmat_nrow
 • LAgmat_ncol
 • LAgmat_vtakeout_row
 • LAgmat_vtakeout_col
 • LAgmat_vtakeout_matrix
 • LAgmat_get_at
 • LAgmat_set_at
 • LAgmat_getref_at
 • fprint_LAgmat
 • fprint_LAgmat$sep1
 • fprint_LAgmat$sep2
 • fprint_LAgmat_sep
 • LAgmat_split_1x2
 • LAgmat_split_2x1
 • LAgmat_split_2x2
 • LAgmat_tabulate
 • LAgmat_tabulate$fopr
 • LAgmat_iforeach
 • LAgmat_iforeach_env
 • LAgmat_iforeach$fwork
 • LAgmat_imake_arrayptr
 • LAgmat_imake_matrixptr
 • LAgmat_imake$fopr
 • LAgmat_scal
 • scal_LAgmat
 • LAgmat_copy
 • copy_LAgmat
 • LAgmat_transp
 • transp_LAgmat
 • LAgmat_ax1y
 • LAgmat_axby
 • add11_LAgmat_LAgmat
 • sub11_LAgmat_LAgmat
 • LAgmat_gemm
 • LAgmat_gemm_nn
 • LAgmat_gemm_nt
 • LAgmat_gemm_tn
 • LAgmat_gemm_tt
 • mul00_LAgmat_LAgmat
 • mul10_LAgmat_LAgmat
 • mul01_LAgmat_LAgmat
 • mul11_LAgmat_LAgmat
 • Overloaded Symbols
 • +
 • -
 • *
 • []
 • .nrow
 • .ncol
 • fprint

 • LAgmat

  Synopsis

  stadef LAgmat = LAgmat_vtype
  vtypedef LAgmat
   (a:t@ype, mo: mord, m: int, n: int) = [l:addr] LAgmat(a, mo, l, m, n)

  LAgmat_vtype

  Synopsis

  absvtype
  LAgmat_vtype
   (a:t@ype, mo: mord, l: addr, m: int, n: int) = ptr(l)

  lemma_LAgmat_param

  Synopsis

  praxi
  lemma_LAgmat_param
   {a:t0p}{mo:mord}{m,n:int}
   (M: !LAgmat(a, mo, m, n))
  : [0 <= mo; mo <= 1; 0 <= m; 0 <= n] void

  LAgmat_mord

  Synopsis

  fun{}
  LAgmat_mord
   {a:t0p}{mo:mord}{m,n:int}
   (M: !LAgmat(a, mo, m, n)): MORD(mo)

  LAgmat_nrow

  Synopsis

  fun{}
  LAgmat_nrow
   {a:t0p}{mo:mord}{m,n:int}
   (M: !LAgmat(a, mo, m, n)): int (m)

  LAgmat_ncol

  Synopsis

  fun{}
  LAgmat_ncol
   {a:t0p}{mo:mord}{m,n:int}
   (M: !LAgmat(a, mo, m, n)): int (n)

  LAgmat_vtakeout_row

  Synopsis

  fun{}
  LAgmat_vtakeout_row
   {a:t0p}{mo:mord}{m,n:int}
  (
   !LAgmat(a, mo, m, n)
  , i: natLt(m), d: &int? >> int(d)
  ) :
  #[
   l:addr;d:int
  ] (
   gvector_v (a, l, n, d)
  , gvector_v (a, l, n, d) -<lin,prf> void
  | ptr (l)
  ) // end of [LAgmat_vtakeout_row]

  LAgmat_vtakeout_col

  Synopsis

  fun{}
  LAgmat_vtakeout_col
   {a:t0p}{mo:mord}{m,n:int}
  (
   !LAgmat(a, mo, m, n)
  , j: natLt(n), d: &int? >> int(d)
  ) :
  #[
   l:addr;d:int
  ] (
   gvector_v (a, l, m, d)
  , gvector_v (a, l, m, d) -<lin,prf> void
  | ptr (l)
  ) // end of [LAgmat_vtakeout_col]

  LAgmat_vtakeout_matrix

  Synopsis

  fun{}
  LAgmat_vtakeout_matrix
   {a:t0p}{mo:mord}{m,n:int}
  (
   !LAgmat(a, mo, m, n)
  , ld: &int? >> int(ld)
  ) :
  #[
   l:addr;ld:int
  ] (
   gmatrix_v (a, mo, l, m, n, ld)
  , gmatrix_v (a, mo, l, m, n, ld) -<lin,prf> void
  | ptr (l)
  ) // end of [LAgmat_vtakeout_matrix]

  LAgmat_get_at

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_get_at
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   M: !LAgmat(a, mo, m, n), i: natLt(m), j: natLt(n)
  ) : (a) // endfun

  LAgmat_set_at

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_set_at
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   M: !LAgmat(a, mo, m, n), i: natLt(m), j: natLt(n), x: a
  ) : void // endfun

  LAgmat_getref_at

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_getref_at
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   M: !LAgmat(a, mo, m, n), i: natLt(m), j: natLt(n)
  ) : cPtr1(a) // end of [LAgmat_getref_at]

  fprint_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  fprint_LAgmat
   {mo:mord}{m,n:int} (FILEref, !LAgmat(a, mo, m, n)): void

  fprint_LAgmat$sep1

  Synopsis

  fun{}
  fprint_LAgmat$sep1 (FILEref): void

  fprint_LAgmat$sep2

  Synopsis

  fun{}
  fprint_LAgmat$sep2 (FILEref): void

  fprint_LAgmat_sep

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  fprint_LAgmat_sep
   {mo:mord}{m,n:int}
   (FILEref, !LAgmat(a, mo, m, n), sep1: string, sep2: string): void

  LAgmat_split_1x2

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_split_1x2
   {mo:mord}{m,n:int}
   {j:nat | j <= n}
  (
   LAgmat(a, mo, m, n), j: int j
  ) :
  (
   LAgmat(a, mo,  m,  j)
  , LAgmat(a, mo,  m, n-j)
  ) (* end of [LAgmat_split_1x2] *)

  LAgmat_split_2x1

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_split_2x1
   {mo:mord}{m,n:int}
   {i:nat | i <= m}
  (
   LAgmat(a, mo, m, n), i: int i
  ) :
  (
   LAgmat(a, mo,  i,  n)
  , LAgmat(a, mo, m-i,  n)
  ) (* end of [LAgmat_split_2x1] *)

  LAgmat_split_2x2

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_split_2x2
   {mo:mord}{m,n:int}
   {i,j:nat | i <= m; j <= n}
  (
   LAgmat(a, mo, m, n), i: int i, j: int j
  ) :
  (
   LAgmat(a, mo,  i,  j)
  , LAgmat(a, mo,  i, n-j)
  , LAgmat(a, mo, m-i,  j)
  , LAgmat(a, mo, m-i, n-j)
  ) (* end of [LAgmat_split_2x2] *)

  LAgmat_tabulate

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_tabulate
   {mo:mord}{m,n:pos}
   (mo: MORD(mo), m: int m, n: int n): LAgmat(a, mo, m, n)

  LAgmat_tabulate$fopr

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_tabulate$fopr (i: int, j: int): a

  LAgmat_iforeach

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_iforeach
   {mo:mord}{m,n:int} (!LAgmat (a, mo, m, n) >> _): void

  LAgmat_iforeach_env

  Synopsis

  fun
  {a:t0p}
  {env:vt0p}
  LAgmat_iforeach_env
   {mo:mord}{m,n:int}
   (M: !LAgmat (a, mo, m, n) >> _, env: &env >> _): void

  LAgmat_iforeach$fwork

  Synopsis

  fun
  {a:t0p}
  {env:vt0p}
  LAgmat_iforeach$fwork
   (i: int, j: int, x: &a >> _, env: &env >> _): void

  LAgmat_imake_arrayptr

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_imake_arrayptr
   {mo:mord}{m,n:int}
   (M: !LAgmat (a, mo, m, n)): arrayptr (a, m*n)

  LAgmat_imake_matrixptr

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_imake_matrixptr
   {mo:mord}{m,n:int}
   (M: !LAgmat (a, mo, m, n)): matrixptr (a, m, n)

  LAgmat_imake$fopr

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_imake$fopr (i: int, j: int, x: a): a

  LAgmat_scal

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_scal
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   alpha: a
  , X: !LAgmat(a, mo, m, n) >> _
  ) : void // endfun

  scal_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  scal_LAgmat
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   alpha: a, X: !LAgmat(a, mo, m, n)
  ) : LAgmat(a, mo, m, n)

  LAgmat_copy

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_copy
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   X: !LAgmat(a, mo, m, n)
  , Y: !LAgmat(a?, mo, m, n) >> LAgmat(a, mo, m, n)
  ) : void // endfun

  copy_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  copy_LAgmat
   {mo:mord}{m,n:int}
   (X: !LAgmat(a, mo, m, n)) : LAgmat(a, mo, m, n)

  LAgmat_transp

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_transp
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   X: !LAgmat(a, mo, m, n)
  , Y: !LAgmat(a?, mo, n, m) >> LAgmat(a, mo, n, m)
  ) : void // endfun

  transp_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  transp_LAgmat
   {mo:mord}{m,n:int}
   (X: !LAgmat(a, mo, m, n)) : LAgmat(a, mo, n, m)

  LAgmat_ax1y

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_ax1y
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   alpha: a
  , X: !LAgmat(a, mo, m, n)
  , Y: !LAgmat(a, mo, m, n) >> _
  ) : void // endfun

  LAgmat_axby

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_axby
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   alpha: a
  , X: !LAgmat(a, mo, m, n)
  , beta: a
  , Y: !LAgmat(a, mo, m, n) >> _
  ) : void // endfun

  add11_LAgmat_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  add11_LAgmat_LAgmat
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   X: !LAgmat(a, mo, m, n), Y: !LAgmat(a, mo, m, n)
  ) : LAgmat(a, mo, m, n)

  sub11_LAgmat_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  sub11_LAgmat_LAgmat
   {mo:mord}{m,n:int}
  (
   X: !LAgmat(a, mo, m, n), Y: !LAgmat(a, mo, m, n)
  ) : LAgmat(a, mo, m, n)

  LAgmat_gemm

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_gemm
   {mo:mord}
   {p,q,r:int}
   {tra,trb:transp}
   {ma,na:int}{mb,nb:int}
  (
   pfa: transpdim (tra, ma, na, p, q)
  , pfb: transpdim (trb, mb, nb, q, r)  
  | alpha: a
  , A: !LAgmat(a, mo, ma, na), TRANSP(tra)
  , B: !LAgmat(a, mo, mb, nb), TRANSP(trb)
  , beta: a
  , C: !LAgmat(a, mo, p, r) >> _
  ) : void // endfun

  LAgmat_gemm_nn

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_gemm_nn
   {mo:mord}
   {p,q,r:int}
  (
   alpha: a
  , A: !LAgmat(a, mo, p, q)
  , B: !LAgmat(a, mo, q, r)
  , beta: a
  , C: !LAgmat(a, mo, p, r) >> _
  ) : void // endfun

  LAgmat_gemm_nt

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_gemm_nt
   {mo:mord}
   {p,q,r:int}
  (
   alpha: a
  , A: !LAgmat(a, mo, p, q)
  , B: !LAgmat(a, mo, r, q)
  , beta: a
  , C: !LAgmat(a, mo, p, r) >> _
  ) : void // endfun

  LAgmat_gemm_tn

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_gemm_tn
   {mo:mord}
   {p,q,r:int}
  (
   alpha: a
  , A: !LAgmat(a, mo, q, p)
  , B: !LAgmat(a, mo, q, r)
  , beta: a
  , C: !LAgmat(a, mo, p, r) >> _
  ) : void // endfun

  LAgmat_gemm_tt

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  LAgmat_gemm_tt
   {mo:mord}
   {p,q,r:int}
  (
   alpha: a
  , A: !LAgmat(a, mo, q, p)
  , B: !LAgmat(a, mo, r, q)
  , beta: a
  , C: !LAgmat(a, mo, p, r) >> _
  ) : void // endfun

  mul00_LAgmat_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  mul00_LAgmat_LAgmat
   {mo:mord}{p,q,r:int}
  (
   X: LAgmat(a, mo, p, q), Y: LAgmat(a, mo, q, r)
  ) : LAgmat(a, mo, p, r)

  mul10_LAgmat_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  mul10_LAgmat_LAgmat
   {mo:mord}{p,q,r:int}
  (
   X: !LAgmat(a, mo, p, q), Y: LAgmat(a, mo, q, r)
  ) : LAgmat(a, mo, p, r)

  mul01_LAgmat_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  mul01_LAgmat_LAgmat
   {mo:mord}{p,q,r:int}
  (
   X: LAgmat(a, mo, p, q), Y: !LAgmat(a, mo, q, r)
  ) : LAgmat(a, mo, p, r)

  mul11_LAgmat_LAgmat

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  mul11_LAgmat_LAgmat
   {mo:mord}{p,q,r:int}
  (
   X: !LAgmat(a, mo, p, q), Y: !LAgmat(a, mo, q, r)
  ) : LAgmat(a, mo, p, r)

  Overloaded Symbols


  +

  Synopsis

  overload + with add11_LAgmat_LAgmat

  -

  Synopsis

  overload - with sub11_LAgmat_LAgmat

  *

  Synopsis

  overload * with mul11_LAgmat_LAgmat

  []

  Synopsis

  overload [] with LAgmat_get_at
  overload [] with LAgmat_set_at

  .nrow

  Synopsis

  overload .nrow with LAgmat_nrow

  .ncol

  Synopsis

  overload .ncol with LAgmat_ncol

  fprint

  Synopsis

  overload fprint with fprint_LAgmat

  This page is created with ATS by Hongwei Xi and also maintained by Hongwei Xi. SourceForge.net Logo