ATSLIB/contrib/libfloats/blas

This package contains various BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) and BLAS-like functions.
 • blas$gnorm
 • blas$gnorm2
 • blas$_alpha_0
 • blas$_alpha_1
 • blas$_alpha_beta
 • blas_nrm2
 • blas_iamax
 • blas_inner
 • blas_inner$fmul
 • blas_inner_u
 • blas_inner_c
 • blas_copy
 • blas_copy2_row
 • blas_copy2_col
 • blas_swap
 • blas_scal
 • blas_scal2_row
 • blas_scal2_col
 • blas_ax1y
 • blas_ax1y2_row
 • blas_ax1y2_col
 • blas_axby
 • blas_axby2_row
 • blas_axby2_col
 • blas_gemv_row
 • blas_gemv_row_n
 • blas_gemv_row_t
 • blas_gemv_col
 • blas_gemv_col_n
 • blas_gemv_col_t
 • blas_gemm_row
 • blas_gemm_row_nn
 • blas_gemm_row_nt
 • blas_gemm_row_tn
 • blas_gemm_row_tt
 • blas_gemm_col
 • blas_gemm_col_nn
 • blas_gemm_col_nt
 • blas_gemm_col_tn
 • blas_gemm_col_tt

 • blas$gnorm

  Synopsis

  fun
  {a:t0p}
  {a2:t0p} blas$gnorm (x: a): a2

  blas$gnorm2

  Synopsis

  fun
  {a:t0p}
  {a2:t0p} blas$gnorm2 (x: a): a2

  blas$_alpha_0

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas$_alpha_0 (alpha: a, x: a): a

  blas$_alpha_1

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas$_alpha_1 (alpha: a, x: a, y: a): a

  blas$_alpha_beta

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas$_alpha_beta (alpha: a, x: a, beta: a, y: a): a

  blas_nrm2

  Synopsis

  fun
  {a:t0p}
  {a2:t0p}
  blas_nrm2
   {n:int}{d:int}
   (V: &GVT(a, n, d), int n, int d): (a2)

  blas_iamax

  Synopsis

  fun
  {a:t0p}
  {a2:t0p}
  blas_iamax
   {n:int | n > 0}{d:int}
   (V: &GVT(a, n, d), int n, int d): natLt(n)

  blas_inner

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_inner
   {n:int}{d1,d2:int}
  (
   V1: &GVT(a, n, d1)
  , V2: &GVT(a, n, d2), int(n), int(d1), int(d2)
  ) : (a) // end of [blas_inner]

  blas_inner$fmul

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_inner$fmul (x: a, y: a): a

  blas_inner_u

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_inner_u
   {n:int}{d1,d2:int}
  (
   V1: &GVT(a, n, d1)
  , V2: &GVT(a, n, d2), int(n), int(d1), int(d2)
  ) : (a) // end of [blas_inner_u]

  blas_inner_c

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_inner_c
   {n:int}{d1,d2:int}
  (
   V1: &GVT(a, n, d1)
  , V2: &GVT(a, n, d2), int(n), int(d1), int(d2)
  ) : (a) // end of [blas_inner_c]

  blas_copy

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_copy
   {n:int}{d1,d2:int}
  (
   V1: &GVT(a, n, d1)
  , V2: &GVT(a?, n, d2) >> GVT(a, n, d2)
  , int(n), int(d1), int(d2)
  ) : void // end of [blas_copy]

  blas_copy2_row

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_copy2_row
   {m,n:int}{ld1,ld2:int}
  (
   M1: &GMR(a, m, n, ld1)
  , M2: &GMR(a?, m, n, ld2) >> GMR(a, m, n, ld2)
  , int(m), int(n), int(ld1), int(ld2)
  ) : void // end of [blas_copy2_row]

  blas_copy2_col

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_copy2_col
   {m,n:int}{ld1,ld2:int}
  (
   M1: &GMC(a, m, n, ld1)
  , M2: &GMC(a?, m, n, ld2) >> GMC(a, m, n, ld2)
  , int(m), int(n), int(ld1), int(ld2)
  ) : void // end of [blas_copy2_col]

  blas_swap

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_swap
   {n:int}{d1,d2:int}
  (
   V1: &GVT(a, n, d1)
  , V2: &GVT(a, n, d2), int(n), int(d1), int(d2)
  ) : void // end of [blas_swap]

  blas_scal

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_scal
   {n:int}{dx:int}
  (
   alpha: a
  , X: &GVT(a, n, dx) >> _, int n, int dx
  ) : void // end of [blas_scal]

  blas_scal2_row

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_scal2_row
   {m,n:int}{ld:int}
  (
   alpha: a
  , X2: &GMR(a, m, n, ld) >> _, int m, int n, int ld
  ) : void // end of [blas_scal2_row]

  blas_scal2_col

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_scal2_col
   {m,n:int}{ld:int}
  (
   alpha: a
  , X2: &GMC(a, m, n, ld) >> _, int m, int n, int ld
  ) : void // end of [blas_scal2_col]

  blas_ax1y

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_ax1y
   {n:int}{dx,dy:int}
  (
   alpha: a
  , X: &GVT(a, n, dx)
  , Y: &GVT(a, n, dy) >> _, int n, int dx, int dy
  ) : void // end of [blas_ax1y]

  blas_ax1y2_row

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_ax1y2_row
   {m,n:int}{lda,ldb:int}
  (
   alpha: a
  , X2: &GMR(a, m, n, lda)
  , Y2: &GMR(a, m, n, ldb) >> _, int m, int n, int lda, int ldb
  ) : void // end of [blas_ax1y2_row]

  blas_ax1y2_col

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_ax1y2_col
   {m,n:int}{lda,ldb:int}
  (
   alpha: a
  , X2: &GMC(a, m, n, lda)
  , Y2: &GMC(a, m, n, ldb) >> _, int m, int n, int lda, int ldb
  ) : void // end of [blas_ax1y2_col]

  blas_axby

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_axby
   {n:int}{dx,dy:int}
  (
   alpha: a
  , X: &GVT(a, n, dx)
  , beta: a
  , Y: &GVT(a, n, dy) >> _, int n, int dx, int dy
  ) : void // end of [blas_axby]

  blas_axby2_row

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_axby2_row
   {m,n:int}{lda,ldb:int}
  (
   alpha: a
  , X2: &GMR(a, m, n, lda)
  , beta: a
  , Y2: &GMR(a, m, n, ldb) >> _, int m, int n, int lda, int ldb
  ) : void // end of [blas_axby2_row]

  blas_axby2_col

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_axby2_col
   {m,n:int}{lda,ldb:int}
  (
   alpha: a
  , X2: &GMC(a, m, n, lda)
  , beta: a
  , Y2: &GMC(a, m, n, ldb) >> _, int m, int n, int lda, int ldb
  ) : void // end of [blas_axby2_col]

  blas_gemv_row

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_gemv_row
   {m,n:int}
   {tp:transp}
   {ma,na:int}
   {lda,dx,dy:int}
  (
   pf: transpdim (tp, ma, na, m, n)
  | alpha: a
  , A: &GMR(a, m, n, lda), tp: TRANSP(tp)
  , X: &GVT(a, n, dx)
  , beta: a
  , Y: &GVT(a, m, dy) >> _
  , int(m), int(n), int(lda), int(dx), int(dy)
  ) : void // end of [blas_gemv_row]

  blas_gemv_row_n

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_gemv_row_n
   {m,n:int}{lda,dx,dy:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMR(a, m, n, lda)
  , X: &GVT(a, n, dx)
  , beta: a
  , Y: &GVT(a, m, dy) >> _
  , int(m), int(n), int(lda), int(dx), int(dy)
  ) : void // end of [blas_gemv_row_n]

  blas_gemv_row_t

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_gemv_row_t
   {m,n:int}{lda,dx,dy:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMR(a, n, m, lda)
  , X: &GVT(a, n, dx)
  , beta: a
  , Y: &GVT(a, m, dy) >> _
  , int(m), int(n), int(lda), int(dx), int(dy)
  ) : void // end of [blas_gemv_row_t]

  blas_gemv_col

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_gemv_col
   {m,n:int}
   {tp:transp}
   {ma,na:int}
   {lda,dx,dy:int}
  (
   pf: transpdim (tp, ma, na, m, n)
  | alpha: a
  , A: &GMC(a, ma, na, lda), tp: TRANSP(tp)
  , X: &GVT(a, n, dx)
  , beta: a
  , Y: &GVT(a, m, dy) >> _
  , int(m), int(n), int(lda), int(dx), int(dy)
  ) : void // end of [blas_gemv_col]

  blas_gemv_col_n

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_gemv_col_n
   {m,n:int}{lda,dx,dy:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMC(a, m, n, lda)
  , X: &GVT(a, n, dx)
  , beta: a
  , Y: &GVT(a, m, dy) >> _
  , int(m), int(n), int(lda), int(dx), int(dy)
  ) : void // end of [blas_gemv_col_n]

  blas_gemv_col_t

  Synopsis

  fun{a:t0p}
  blas_gemv_col_t
   {m,n:int}{lda,dx,dy:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMC(a, n, m, lda)
  , X: &GVT(a, n, dx)
  , beta: a
  , Y: &GVT(a, m, dy) >> _
  , int(m), int(n), int(lda), int(dx), int(dy)
  ) : void // end of [blas_gemv_col_t]

  blas_gemm_row

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_row
   {p,q,r:int}
   {tra,trb:transp}
   {ma,na:int}{mb,nb:int}
   {lda,ldb,ldc:int}
  (
   pfa: transpdim (tra, ma, na, p, q)
  , pfb: transpdim (trb, mb, nb, q, r)  
  | alpha: a
  , A: &GMR(a, ma, na, lda), TRANSP(tra)
  , B: &GMR(a, mb, nb, ldb), TRANSP(trb)
  , beta: a
  , C: &GMR(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_row]

  blas_gemm_row_nn

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_row_nn
   {p,q,r:int}{lda,ldb,ldc:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMR(a, p, q, lda)
  , B: &GMR(a, q, r, ldb)
  , beta: a
  , C: &GMR(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_row_nn]

  blas_gemm_row_nt

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_row_nt
   {p,q,r:int}{lda,ldb,ldc:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMR(a, p, q, lda)
  , B: &GMR(a, r, q, ldb)
  , beta: a
  , C: &GMR(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_row_nt]

  blas_gemm_row_tn

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_row_tn
   {p,q,r:int}{lda,ldb,ldc:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMR(a, q, p, lda)
  , B: &GMR(a, q, r, ldb)
  , beta: a
  , C: &GMR(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_row_tn]

  blas_gemm_row_tt

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_row_tt
   {p,q,r:int}{lda,ldb,ldc:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMR(a, q, p, lda)
  , B: &GMR(a, r, q, ldb)
  , beta: a
  , C: &GMR(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_row_tt]

  blas_gemm_col

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_col
   {p,q,r:int}
   {tra,trb:transp}
   {ma,na:int}{mb,nb:int}
   {lda,ldb,ldc:int}
  (
   pfa: transpdim (tra, ma, na, p, q)
  , pfb: transpdim (trb, mb, nb, q, r)  
  | alpha: a
  , A: &GMC(a, ma, na, lda), TRANSP(tra)
  , B: &GMC(a, mb, nb, ldb), TRANSP(trb)
  , beta: a
  , C: &GMC(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_col]

  blas_gemm_col_nn

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_col_nn
   {p,q,r:int}{lda,ldb,ldc:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMC(a, p, q, lda)
  , B: &GMC(a, q, r, ldb)
  , beta: a
  , C: &GMC(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_col_nn]

  blas_gemm_col_nt

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_col_nt
   {p,q,r:int}{lda,ldb,ldc:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMC(a, p, q, lda)
  , B: &GMC(a, r, q, ldb)
  , beta: a
  , C: &GMC(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_col_nt]

  blas_gemm_col_tn

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_col_tn
   {p,q,r:int}{lda,ldb,ldc:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMC(a, q, p, lda)
  , B: &GMC(a, q, r, ldb)
  , beta: a
  , C: &GMC(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_col_tn]

  blas_gemm_col_tt

  Synopsis

  fun{
  a:t0p
  } blas_gemm_col_tt
   {p,q,r:int}{lda,ldb,ldc:int}
  (
   alpha: a
  , A: &GMC(a, q, p, lda)
  , B: &GMC(a, r, q, ldb)
  , beta: a
  , C: &GMC(a, p, r, ldc) >> _
  , int p, int q, int r, int lda, int ldb, int ldc
  ) : void // end of [blas_gemm_col_tt]

  This page is created with ATS by Hongwei Xi and also maintained by Hongwei Xi. SourceForge.net Logo